Re: R-beta: R FAQ v0.60

Peter Dalgaard BSA (p.dalgaard@biostat.ku.dk)
09 Dec 1997 19:11:28 +0100


To: Kurt.Hornik@ci.tuwien.ac.at
Subject: Re: R-beta: R FAQ v0.60
From: Peter Dalgaard BSA <p.dalgaard@biostat.ku.dk>
Date: 09 Dec 1997 19:11:28 +0100
In-Reply-To: Kurt Hornik's message of Tue, 9 Dec 1997 18:48:20 +0100

Kurt Hornik <Kurt.Hornik@ci.tuwien.ac.at> writes:

>  code CVS archive. The group currently consists of Peter Dalgaard,
>  Robert Gentleman, Kurt Hornik, Ross Ihaka, Thomas Lumley, Martin
>  Maechler, Paul Murrell, Heiner Schwarte, and Luke Tierney.

aaaand Beetlebum... (old Spike Jones number)

It seem Friedrich Leisch fell off the list - again!

-- 
  O__ ---- Peter Dalgaard       Blegdamsvej 3 
 c/ /'_ --- Dept. of Biostatistics   2200 Cph. N  
 (*) \(*) -- University of Copenhagen  Denmark   Ph: (+45) 35327918
~~~~~~~~~~ - (p.dalgaard@biostat.ku.dk)       FAX: (+45) 35327907

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
r-help mailing list -- Read http://www.ci.tuwien.ac.at/~hornik/R/R-FAQ.html
Send "info", "help", or "[un]subscribe"
(in the "body", not the subject !) To: r-help-request@stat.math.ethz.ch
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._